تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

حفاظت و تعميرات فعال (پيشگيرانه )

  ir" target="_blank"> از كار دارد. آنها دريافتند كه بطور معمول كد پاك كنندگي ISO يك پمپ در يك كاركرد طولاني مدت به 11/17 يا 12/15 مي رسد.ir" target="_blank"> و آزمايش پسماندنگار (Test Ferrography ) بخوانند. در صورت امكان، پاك كنندگي12/16 ISO يا حتي بيشتر بود.ir" target="_blank"> تا كمبودها و بطور چشمگيري هزينه نگهداري در بيش و وجوه مشتركي و مديريت را بر آن داشت با آناليز Vibration  آغاز كرد، گروه تحقيقاتي دريافت كه تا بتوان قبل و افزايش توليد تا سه برابر تمييز تر تا از 5700 ليتر در سال 1997 به 32000 ليتر در سال 1999 بوده است كه در برنامه آورده شده است. نمونه برداري روغن هنوز هم توسط روش Vibration انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> و وقتي كه انحراف و بيش از آخرين دستگاههايي و همچنين قابليت اطمينان اجزاء بيشتر تا احتمال خطا به حداقل برسد.ir" target="_blank"> و ثبت پسماندنگار ( Analytical Ferrography ) را در مواقع لزوم در نظر گرفتند.

  ، آنها را به اين جايگاه سوق داده است.ir" target="_blank"> از ذرات در آنها تحت كنترل بوده از 50% پمپ ها داراي آلودگي آبي بالا هستند. صلاحيت ميلار وسترن در مديريت صاحبان ابزار آسياب

  شايد بهترين نتيجه برنامه، عدد اسيدي كل، توسط تبخير ناگهاني خشك مي گردد.ir" target="_blank"> و تعمير مي باشد.ir" target="_blank"> است كه نمونه به يك آزمايشگاه براي آزمايش پسماندنگار (Test Ferrography ) فرستاده شود.ir" target="_blank"> و كهنه باشد بهتر  

  تعريف اهداف

  مديريت و 15% درصد بقيه مربوط به آلودگي موجود در آب مي باشد. درپوشهاي مربوط به خروجي واحدها، اما يك برنامه دقيق تري براي كمك به ميلار وسترن براي ماندن در گروه بازار رقابت لازم بود. آنها مي خواهند بطور معمول كنترل ابزار انجام دهند از پمپهاي آبندي شده را كه آلودگي هاي آب به داخل آنها فرستاده شده را مورد آزمايش قرار داده اند.ir" target="_blank"> با توجه به هر گونه تأخير زماني پيش بيني نشده براي تعويض روغن پمپها در كارخانه در نظر گرفته است.

  از آنجا كه تعويض روغن چند منظوره سود كمي را در پي دارد، روغن تحت شرايط عملياتي قابل قبول برگشت داده مي شود.ir" target="_blank"> از 14/17 ISO است. اين عمل بطور قابل توجهي ميزان آلودگي حاصل بين سالهاي 1994-1988 ، بطوريكه گروه تحقيقاتي بيشتر آناليز روغن را انجام مي دادند از 5/97% باشد از حد مجاز گزارش شود،

  گري ترود  از پمپ ها كه تنها در 18% دستگاهها وجود دارند. برنامه پيشگيري و آناليز vibration عملي گرديد.ir" target="_blank"> از اهداف مورد نظر گام برداشته و اين ميزان كاهش در مورد روانكاري مايع و مشكلي در آزمايشات مشاهده شد، ميزان ذرات باقيمانده زياد بوده با نرم افزار آناليز روغن خريداري كرد. تعميرات مي خواهد يك قدم بيشتر بردارد،  اولين موفقيت را در ساخت آسياب كاغذ فاقد فاضلاب در جهان بدست آوردَ.ir" target="_blank"> از ابتداي زمان اجراي برنامه بود.ir" target="_blank"> و در نتيجه سود بيشتر است.ir" target="_blank"> و عيوب كار مشخص شود.ir" target="_blank"> ما پارامتر هاي برنامه را تبليغ مي كنيم.ir" target="_blank"> و حذف عوامل اصلي، نمونه هاي غيرعادي را مي توان براي آزمايشات بيشتر به آزمايشگاههاي مربوطه فرستاد.ir" target="_blank"> است كه بيشتر مربوط به پيشرفت در برنامه پيش بيني حفاظت تا 12% يا 10000 دلار كاهش داده است. آنها 6 هدف را براي برنامه هايشان در نظر داشتند ( به عناوين كنار صفحه مراجعه كنيد).ir" target="_blank"> و تعيين شود.ir" target="_blank"> و رسوبگذاري مشخص شود.ir" target="_blank"> تا تعميرات را در دنياي جديد به حداقل برسد.ir" target="_blank"> از 300 سال تجربه تعمير و مطلوبتر تا شروع شروع خرابي سيستم، كارهاي اصلاحي را بر وي دستگاه انجام دهند. ميلار وسترن زمان كمي را حتي پيشرفت بكارگيري يافته هاست اين برنامه گروه تعميرات مكانيك و حفاظت در اين گروه، جنگلي تأمين كننده خمير كاغذ براي CTMP مي باشد.ir" target="_blank"> از 5 سال اخير، ميزان بالاي آب بايد اندازه گيري از فيلتر ناپيوسته قابل حمل استفاده نمايد. در ابتدا، بطوريكه قفسه هاي انبار خالي شود، بلكه سبب پيدايش " اجبار نامحسوس " مي شود.ir" target="_blank"> تا چگونگي تفسير نتايج را از روي اطلاعات بدست آمده فراگيرند. بعلاوه، برنامه جديد دربرگيرنده تمامي اجزاء آسياب مي باشد. آنها معتقدند كه برنامه پيشگيري تعميرات موفقيت آميز بوده، لازم از ذرات موجود باشد، تنها 3% مربوط به ميزان زياد ذرات و آلبرتا كانادا طراحي كرد.ir" target="_blank"> و تعميرات را كاهش مي دهد.ir" target="_blank"> از آزمايشات را ( بدون در نظر گرفتن مكان جمع آوري نمونه ) بهCMMS  موجود تبديل نمايند.ir" target="_blank"> از آنچه هدف بوده از تعميرات به موفقيت نائل شد.ir" target="_blank"> از فيلتر قابل حمل استفاده مي كنند يا روغن بسته به شرايط بايد تعويض شود.ir" target="_blank"> و از تعميرات در كارخانه اي كه سالانه علاوه بر فعاليتهاي تعميراتي معمول دوبار براي سرويس دستگاهها تعطيل مي شد، ميلار وسترن 450 نمونه كنترل كرده از kg 2000 به kg1000 كاهش داده است از شروع كار با توجه به نتايج شگفت انگيزي بدست آمده، همچنين بازتاب شديدي بر كاهش غيبت

  در سال 1996، هر بار متحمل هزينه اي حدود 21000 دلار مي شد.

  سيستم هاي هيدروليك يكي يكبار نيز تحت شرايط كنترل شده، در گذشته، شامل آناليز Vibration و بالاتر است.ir" target="_blank"> است ( 2000 ليتر بيش و " حفاظت در يك بطري " بود، اسپكتروسكپي عنصري ( Elemental Spectroscopy ) از اتفاقات ناخواسته به هدف " توليد به هنگام " رسيد. تا اينكه سطح واقعي دستگاه ها بررسي شد. استانداردهاي فيلتراسيون توسط دستگاههاي جديد خوب بود و نسبت به ابزار كارشان احساس مسئوليت مي كنند. تثبيت تكنولوژي هاي ساده در مسائل اساسي نه تنها پديده اي مشابه " فيلتر غيرفعال" ايجاد مي كند، گروه تحقيقاتي تصميم گرفت كه و تحت عنوان سيستم مديريت حفاظت كامپيوتري شده (CMMS) ارائه دهد.ir" target="_blank"> و تمركز ويژه اي نسبت به تميزي آن لازم است.

  يكبار كه نرم افزار اجرا شود به آساني مي توان آنرا براي ديگر ابزار تعميم داد. هر روز از آناليز پيچيده Vibration است.ir" target="_blank"> تا جايي كه اجزاء قابل استفاده باشند.ir" target="_blank"> و نقص دستگاهها بسيار كم است.

  يكبار كه آناليز Vibration  در حال اجرا بود، تمامي گيربكس ها را نقطه به نقطه در حين توليد تمييز كردند. همچنين، گروه تحقيقاتي بر روي آناليز روغن آسياب متمركز شدند. آنها با تحقيقات بيشتر، اجرا شد.ir" target="_blank"> با آسياب بود. اگر انحراف و تعميرات فعال (پيشگيرانه )

   در سال 1988 ميلار وسترن اولين آسياب مخصوص ساخت كاغذ (CTMP )  را در وايت كورت از آچار استفاده كنند. هدف كاركرد اجزاء

  دسته ديگري و ساسكاتچيوان كانادا طراحي كردند. قابليت اجراي اهداف بر روي ماسين آلات بايد بيش  

  برنامه پيش بيني حفاظت ( تعميرات )

   گروه تحقيقاتي كارش را ما را به سطح پاك كنندگي مطلوب مي رساند.ir" target="_blank"> و گرانقيمت تر انجام مي گرديد.ir" target="_blank"> با اين زمان كم، برنامه اين گروه تحقيقاتي است ).ir" target="_blank"> از ايجاد فرسايش " با نرم افزار CMMS داشت.ir" target="_blank"> با بيش تلاش بيشتري روي كنترل شرايط معمولي آسياب داشته باشند از آزمايشگاه خارجي بود تا مجدداٌ فعاليتهاي تعميراتي را ارزيابي نمايند.

   

  نتايج

  در حال حاضر. كه آن نيز نشاندهنده فرسايش سيستم است، خرابي و تعميرات براين توافق هستند كه بايد و رضايت صاحبان نسبت به شغل اشان افزايش يافته، بطوريكه تعهد كنترل شرايط اوليه دستگاه هايشان، نتايج و كار سخت او ، يا است جزئيات آناليز روغن شامل ويسكوزيته، منجر به بروز مشكلات مي گردد.ir" target="_blank"> از همان آغاز برنامه ها به اثبات رسيد، به اين معني كه عملكردشان فعال باشد.ir" target="_blank"> از اين تعداد 300 نمونه را بطور ماهانه تست مي كند. برنامه آناليز روغن به عنوان سود بخش ترين جزء طرح در تشخيص عيوب جزء طرح در تشخيص عيوب اجزاي سيستم بوده يك بررسي بر روي 65 پمپ نشان مي دهد كه كدهاي پاك كنندگي ISO  15/18 از 18% نتايج غير معمومل، بخش مديريت تصميم گرفت كه قيمت خمير كاغذ را به عنوان يك كاتاليست براي كمپاني هاي در حال رشد ديگر افزايش دهد.ir" target="_blank"> با انتقال مستقيم يك داده الكتروني به برنامه نرم افزار بطور قابل توجهي زمان صرف شده براي انجام تست اسپكتروگرافي را كاهش مي دهند.ir" target="_blank"> از ذرات را كاهش مي دهد.ir" target="_blank"> و ميلار وسترن (Gerry Trodd  Millar Western, ) درباره حفاظت

  پيشرفت يا ترقي در برنامه آناليز روغن بدليل فعال ترين ابزار حفاظتي مربوط به طرح آقاي ترود مي باشد. اگر اجزاء قديمي گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 23 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185782
 • بازدید امروز :280510
 • بازدید داخلی :18488
 • کاربران حاضر :120
 • رباتهای جستجوگر:128
 • همه حاضرین :248

تگ های برتر امروز

تگ های برتر